Aktuálne: Učebnica je vydaná a vydavateľstvo distribuuje výtlačky vybraným stredným odborným školám a obchodným akadémiám.

Vydavateľské údaje: MIKLOŠÍK, Andrej – HASPROVÁ, Mária – KORČOKOVÁ, Marína – KUCHTA, Martin – ŠTARCHOŇ, Peter – VOKOUNOVÁ, Dana – ŽÁK, Štefan. Marketing pre stredné školy. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave , 131 s., 2020. ISBN 978-80-223-4999-4.

MARKETING PRE STREDNÉ ŠKOLY

Nová učebnica marketingu v digitálnej ére

Aktuálne poznatky - aktuálne metódy

Rozvíjame digitálne zručnosti žiakov stredných škôl

Tak, ako rýchlo sa menia zručnosti novej generácie žiakov, tak sa menia aj ich očakávania. Chcú sa učiť interaktívne, porozumieť a hlavne, učiť sa to, čo sa skutočne robí v praxi.

Marketing sa v digitálnej dobe mení neuveriteľne rýchlo. Učebnica preto obsahuje najnovšie poznatky s ohľadom na digitálnu transformáciu marketingu ako činnosti a odvetvia.

Čo je najdôležitejšie, marketing vďaka nej bude možno učiť zaujímavo, spolu s reálnymi ukážkami, prípadovými štúdiami a aktivitami, ktoré umožnia žiakom získať potrebné praktické zručnosti.

Ozvite sa nám!

POSLAŤ VSTUPY/FEEDBACK

01.

Projekt

Učebnica je výstupom projektu KEGA č. 016EU-4/2019, riešeného v rokoch 2019 a 2020.

Viac o projekte

02.

Autorský tím

Projektový tím a autorský kolektív tvoria skúsení učitelia, realizujúci špičkový výskum.

Viac o autoroch

03.

Priebežné konzultácie

Realizujeme konzultácie so strednými školami, aby sme zohľadnili ich preferencie – radi si vypočujeme aj váš názor.

Priebežné konzultácie boli ukončené

04.

Váš feedback

Ste učiteľom na strednej škole? Prosím, dajte nám vedieť vaše postrehy a čo vám v existujúcich učebniciach chýba.

Priebežné konzultácie boli ukončené

PROJEKT

Predstavenie projektu a priebežné výstupy

Rozvíjajme schopnosti ekonomického myslenia

Posuňme vnímanie marketingu v kontexte novej digitálnej éry

Prínosom projektu bude inovácia výučby marketingu na stredných odborných školách, ktorá bude odrážať súčasnú úroveň poznania, nové vedecké prístupy a skúsenosti uplatnené vo vzdelávaní a v podnikateľskej praxi domácich i zahraničných firiem.

Vybrané oblasti, ktorým sa projektový tím venuje v rámci výskumu:

Digitálna transformácia marketingu

Podobne ako iné odvetvia, marketing musí reagovať na nástup technológií, ktoré ponúkajú nové možnosti a menia jeho charakter

Spotrebiteľské očakávania

Nové generácie spotrebiteľov, ich zručnosti, očakávania, spôsob konzumácie obsahu a interakcie s firmou/značkou

Integrovaný marketing

Integrácia na úrovni kanálov z pohľadu komunikačného posolstva aj zabezpečenia prechodu medzi jednotlivými zariadeniami

Viditeľnosť vo vyhľadávaní

Centrom moderného funkčného marketingu je zabezpečenie vysokej viditeľnosti vo vyhľadávaní na všeobecné aj kampaňové kľúčové slová

Interaktívny marketing

Úloha a význam zapojenia spotrebiteľa do marketingových procesov a sila obsahu generovaného používateľmi

Interný marketing

Význam marketingu vo vnútri firmy, vplyv na spokojnosť, lojalitu a výkonnosť zamestnancov a tímov

Články vo vedeckých periodikách

PRIEBEŽNÉ VÝSTUPY

Výskum smerujúci k sumarizácii a generovaniu najnovších poznatkov autorský tím publikuje v kvalitných zahraničných vedeckých časopisoch

Vedecké konferencie

PRIEBEŽNÉ VÝSTUPY

Autori sa v roku 2019 a 2020 zúčastnili vedeckých konferencií, kde prezentovali výsledky a vymieňali si poznatky a skúsenosti so zahraničnými a domácimi učiteľmi a výskumníkmi

NÁŠ TÍM

Autori a riešiteľský kolektív
Andrej Miklosik

Andrej Miklošík

Vedúci riešiteľského kolektívu

Katedra marketingu
Fakulta managementu UK v Bratislave

YouTubeResearchGate

Docent na Fakulte managementu UK v Bratislave, skúsený pedagóg a výskumník, ktorý sa venuje využitiu najnovších technológií v marketingu a manažmente. Autor viac ako 180 publikácií vrátane niekoľkých učebníc a skrípt. Práce publikoval v prestížnych zahraničných časopisoch, s viacerými spolupracuje ako pravidelný recenzent.

Andrej Miklosik

Andrej Miklošík

Vedúci riešiteľského kolektívu

Katedra marketingu
Fakulta managementu UK v Bratislave

YouTubeResearchGate

Docent na Fakulta management UK v Bratislave, skúsený pedagóg a výskumník, ktorý sa venuje využitiu najnovších technológií v marketingu a manažmente. Autor viac ako 185 publikácií vrátane niekoľkých učebníc a skrípt. Práce publikoval v prestížnych zahraničných časopisoch, s viacerými spolupracuje ako pravidelný recenzent.

Docent Stefan Zak

Štefan Žák

Zástupca zodpovedného riešiteľa

Katedra marketingu
Obchodná fakulta EU v Bratislave

Štefan je docentom na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave a bývalým dekanom fakulty. Medzi jeho výskumné záujmy patrí prieskum trhu a využívanie informačných a komunikačných technológií v marketingu. Momentálne sa okrem iného venuje influencerom a ich vplyvu na nákupné rozhodovanie.

Docent Stefan Zak

Štefan Žák

Zástupca zodpovedného riešiteľa

Katedra marketingu
Obchodná fakulta EU v Bratislave

Štefan je docentom na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave a bývalým dekanom fakulty. Medzi jeho výskumné záujmy patrí prieskum trhu a využívanie informačných a komunikačných technológií v marketingu. Momentálne sa okrem iného venuje influencerom a ich vplyvu na nákupné rozhodovanie.

PARTNERI

Predstavenie partnerských organizácií
Obchodna akademia Pezinok logo partnerskej organizacie

Obchodná akadémia Pezinok

Domáci partner

Myslenická 1
902 01 Pezinok

Obchodná akadémia Pezinok je škola rodinného typu spájajúca vedomosti s individuálnym prístupom. Snaží sa pomôcť žiakom vykročiť správne do života. Študenti OAPK sa uplatňujú na trhu práce aj na vysokých školách. Konzultácie a podporu pri projekte nám ochotne poskytujú Ing. Natália Krejčiová, riaditeľka a Ing. Dana Navarová, zástupkyňa riaditeľky.

Fakulta podnikohospodarska Vysoká skola ekonomicka v Praze

Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze

Zahraničný partner

Nám. Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3 – Žižkov

Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze patrí k najuznávanejším fakultám so zameraním na management v strednej a východnej Európe. V rámci projektu spolupracujeme s Katedrou marketingu a jej cieľom spolupráce je výmena skúseností v oblasti spolupráce so strednými školami v Českej republike a na Slovensku.

POČÚVAME VÁS

Dajte nám vedieť váš názor!

Pomôžte nám zlepšiť pripravovanú učebnicu

Máte predstavu, ako by mala vyzerať moderná učebnica pre stredné školy? Váš názor je pre nás veľmi dôležitý. Radi by sme počuli, čo vám na učebniciach vyhovuje a nevyhovuje a čo vám chýba.

  • Natiahnite súbory sem alebo

    ĎAKUJEME ZA VAŠE VSTUPY ...